BOUKIE BANANE VI: SELEKSION POEM

These are some of my poems I particularly like.

Sunday, June 25, 2006

BOUKIE BANANE VI: ENN TI SELEKSION POEM

Enn ti seleksion poem par Dev
LASOURS
Sime la li bien-bien long
Sime la li bien-bien dir
Komie finn pas lor la avan mwa
Zegoui dife dan lesiel
Lapousier dan mo labous
Mo lagorz pe amar-amare
Lasours la li ankor lwin
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar
Simitier ranpli ar fler
Kot bann frer finn depoz zarm
Sime la li pas kot simitier
Mo lavi kouma lapousier
Pou fini dan simitier
Mo lespwar zame li pa pou tingn
Pou sak flanbo ki pou tingn
Ena mil pou alime
Ziska ki sime tous lasours
Marenwar pe rod nway mwa
Marekaz pe rod bwar mwa
Ena kamrad ferm koste ar mwa
Me dime komie pou ena
Ler soley manz marenwar
Komie ki pa ankor vinn fler
Seki yer swar ti ar mwa
Zordi nek enn souvenir
Souvenir ki lour dan mo leker
Nou bizin met sime kler
Nou bizin konstrir bann pon
Pous par pous, pa par pa ziska lasours
Mem si nou nou pa gagn sans
Nou zanfan va profite
Lapousier pou vinn lalimier
Lasours la li ankor lwin
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar
MIRAK DIVALI
Bann zetwal lor later pe transpers tou bann vwal.
Gran freser rnarenwar pe fonn ar nou saler,
Lalimier dan leker pe ekler bann lapas,
Tras sime vwayazer, efas tas dan lespas.

Bann sante tou kouler pe chombo liniver,
Bann mitay kolorye ar parfin laroze
Kouma harr dan leker pe sikre santiman,
Fer disan bann imin bliye gran, bliye ran.

Lamizik Divali ar parfin kolorye
Pe aroz bann petal lor sime so zanfan.
Bann miray pe grene! Tou bann far alime!
A BonDie! Fer mirak Divali kontinie!

Nou tou bann vwayazer lor later efemer
Me nou ranz bann miray otour nou kont ser-frer,
Pas letan louk vwazin atraver trou miray.
Bann miray pe grene! Anou partaz mitay!
ODEK
O dek! Enn serindikap ek enn kardinal
Pe kourtize lor enn brans filao.
O dek! Trwa ti lapin blan ar zot lizie rouz
Pe zoue-zoue lor lerb ver dan bor dilo.
O dek! Kat tipti pousin blan, nwar, zonn, maron
Ansam pe fouy later pou rod lever.

Bat to tanbour tanbourye!
Tap to ravann ravannye!
Les lapo kabri gazouye!

O dek! Enn bengali pe sante lor enn fler,
Ki leze kouma enn papyon dore.
O dek! Fler kann velour pe danse dan lezer,
Li pe valse ar lamizik lesiel.
O dek! Zwazo kolorye gazouy-gazouye
Pe patine lor ledo larkansiel.

Bat to tanbour tanbourye!
Tap to ravann ravannye!
Les lapo kabri gazouye!

O dek! Niaz pe anvlop montagn ar so kares,
So lonbraz pe rafresi tou bann fler.
O dek! Enn boul dife lor pe al bwar dilo,
So kouler pe pintir nou liniver.
O dek! Lalinn kouler larzan pe zoue yoyo
Ar bann zetwal diaman lao-lao.

Bat to tanbour tanbourye!
Tap to ravann ravannye!
Les lapo kabri gazouye!
POEM POU FET MAMA
Kouma to bien! Kouma to bien!
Dan so lebra kouma to bien!
Kan to gagn fin, kan to gagn fin
Se so lekor ki nouri twa.

Kouma to ge! Kouma to ge!
To ti lemonn bien proteze.
De lizie fier ki trakase
Pe vey twa fer to premie pa.

To rapel kan Claudette vini
Ar so divan ek so lapli
To ti leker ti pe tranble,
To ti leker ti pe sote.
Kisannla dan so de lebra
Ti anvlop twa pou konsol twa?
Kisanla sa? Kisanla sa?

Enn fwa, aswar, to rapel bien,
Lafiev-kosmar kouma koltar
Ti pe bril twa ar marenwar
Dan tourbiyon enn lasesres.
To lekzistans ti menase.
Akote twa lor bor lili,
Lasours lavi ti pe veye.

Nou tou ti ge! Nou tou ti ge!
Lorkes ti pe fer nou danse,
Nou lespri ti pe voltize,
Nouvo lavi ki koumanse.
Laba dan kwin pre kot gato,
Leker sere deryer sourir,
Vit-vit li ti efas enn larm
Pou ki personn napa trouve.

Li for, Ii feb, li zenn, li vie,
Li krint, li smart, li kabose
Li ankor pe vey to sime.
Dan so lizie fier-trakase,
- Nanye napa kapav sanz sa -
To res ankor so ti baba
Ki li'nn nouri ar so lekor.

Anou sante! Anou sante!
Zordi so fet, anou sante.
Me selma fale pa bliye
Enn ti panse pou malere.
BALAD TI-RAJOU
Enn papyon zonn lor enn fey ver
Pe kas poz dan soley liver.
Ti-Rajou tourn vit so ledo.
Ayo so lespri lor tablo!

- Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
- Mo pe al lekol pou aprann abesede,
Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.

Pa tro lwin enn serin safran
Pe soufle so refrin fringan.
Ti-Rajou ferm vit so zorey.
Ayo so lespri pa parey!

- Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
- Mo pe al lekol pou aprann anglefranse,
Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.

Boukie banane rouz anfler,
So fler pe parfim liniver.
Ti-Rajou bes vit so lizie.
Ayo so lespri finn vinn vie!

- Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
- Lefrayt-lefrayt mo bizin konn mo tab par ker,
Defwadekat, sinon mo pou pey sa bien ser.
ZISTWAR ENN FLER
Nek plonz to nam dan fon lamer
Si to'le konn zistwar enn fler
Ki finn ouver so bann petal
Dan enn gran tourbiyon rafal.
Si to'le konn zistwar mo fler
Tranp to lespri dan lamer kler.

Lontan-lontan enn gramatin
Dan koumansman so gran destin
Douler-douser dan vant later
Ti donn nesans enn bout later.
Dan bout later enn zwazo brin
Ti vinn depoz enn ti lagrin.

Lerla bann flev lor nou later
Plonz zot lespri dan fon lamer
Pou tras ansam sime Listwar
Pou ranz lespwar ar dezespwar.
Dan profonder destin amer
Tou larivier zot rev mem fler.

Dilo Lasenn, Lalwar, Nizer
- Dan profonder destin amer -
Dilo Ganga ek Zambezi
Ponnaïyarr, Godavarri,
Flev Yangtze Kiang, tou larivier
Ar zot lespwar aroz mem fler.

Tou bann dilo finn melanze,
Li bet aster sey separe!
Nou bout later finn donn enn fler,
Nou selebre so lalimier.
Olie tir lay ar lepase
Nou dir ansam " Mersi Bondie " .
ZWAZO SAMAREL
Enn peser-labourer dan vilaz Samarel,
Dan gri-gri gramatin kan bann fe dan lesiel
Finn kasiet zot palet, ramas kot son lafnet
Enn zwazo plim mouye ki pe mor lamor bet.

Vit-vit li souy li sek, anvlop li ar linz so,
Ar kouyer fer li bwar detrwa gorze dilo
Pou sov lavi zwazo lesiel-later-lamer
Ki finn grandi lao lor montagn set kouler.

Ler tanto arive ar labrim ti lapli
Zwazo mingi-mingi pa tann lapo kabri;
Dan enn kwin so pagne li pe fixe dan vid,
Respire pa fasil kan lavi finn lasid.

Nou perser-labourer pas lanouit pou vey li,
Konsol li, soulaz li, redonn li gou lavi.
Ler gramatin vini so lizie ferm tousel,
Dan enn rev fantastik li pe bat so lezel.

Dan lesiel Samarel; dan lebra so zwazo
Lor enn vag Nirrvana zot pe bingn dan dilo
Kolorie ar pinso bann zepis parfime…
Ler so somey kase zwazo finn anvole.

Dan so plas enn prinses lor enn tronn kler-de-linn,
Bote lebenn dan enn sari laswa-de-sinn
Pe sant lamour. Enn gran roulman lapo kabri
Anvlop so nam ar sawal nouvo melodi.

Bann zwazo Samarel dan lesiel set kouler
Finn aprann so sante; bann pwason dan lamer,
Tou bann pie lor montagn anker pe sant ansam.

Nouvo poem kram-kram aster pe donn lagam.
ENN OD POU NOU SEGA
Bann lipie elegan anmouvman ar later
Pe fouy kontak ritme dan enn kadans primer;
Bann vibrasion sonor dan lanbians san zefor
Pe balans bann laans, asoupli bann lekor;
Lapo bouk mor redi triyang nouvo nesans,
Dan enn jalsa lagam ladans ploy so lamans.
Mo vini!

Mo vini! Fraz mazik antik ki dres latet
Depi dan vant later avan let alfabet;
Depi dan profonder pli profon ki Lafrik
Fraz kominion primer napa konn lot lozik
Apart amenn ansam tou dimounn dan zouisans
Pou soud bann lien intim, garanti lesperans.
Ti-la-e!

Ti-la-e? Dan panie? Dan kazot? Akot zot,
Mazisien kreater, Apsara, Pigmalion
Ki ti bizin poli diaman brit lor lakot,
Kas lasenn sediksion lasirenn ilizion?
Get sa zoli ti fam ki roule do baba!
Pran li dan to lebra! Samem Larenn Sega!
Mo vini!
MO PEI
Mo pei li pa zis enn tapi karo kann,
Zis kristal fangourin ek parfin tamarin;
Li pa zis enn choula pou sof roulman ravann,
Zis kadans sourian bann transink kas lerin;

Mo pei li pa zis kokotie ekzotik,
Zis soley lor laplaz ek douser badinaz;
Li pa zis soulezon dan nisa rom tropik,
Paradi pou touris ek foulous-alanaz.

Mo pei li tousa, me li plis ki tousa.
Li finn gout lavantir dous-amer ras imin,
Konstrikter-destrikter, bouldozer-mazisien.
Li enn gran larkansiel kot zepis tou kouler
Gard freser gramatin dan bourzon nouvo fler.
Mo pei li tousa, me li plis ki tousa.
MO PIE MANG
Mo ti ena enn pie mang dan lakour
Ti donn mwa so lonbraz toulezour
Ti ranpli mo labous ar douser
Ti tranp-tranp mo lizie dan kouler
Mo pie mang ti toultan zenere
Ti protez mo gazon kont soley
Ti nouri orkide lor so fre
Pa ti konn fer santaz ni ravaz

Me pov mwa, bachara! Ki mo fer?
Mo priye pie lafours kot lotel gouvernman
Li pli gran, li pli ot
Li li omniprezan
So lao, so anba melanze
Kot li tal so kadav
Kot li poz so deryer
Kot li bouz so bann pion
Nanye nepli pouse
Li pli gran, li pli for
Akoz sa mo priye pie lafours
Kot lotel gouvernman

Pie lafours finn tom plat
Ti koutvan ti ase
Pou fer li manz later

Mo pie mang ankor la
- So lonbraz, so douser, so bonker -
Kan mo ferm mo lizie
Mo sir li pou donn mwa
Detrwa ti bout dibwa
Pou fer mo samadi.
TATA IRANAH
Anba pie tamarin kan peyna pou'al lekol
Mo Tata Iranah, enn ti-frer mo granper,
Atir tou bann zanfan - bann marmay fer laronn
Kouma grap mous dimiel otour fler roz vieyfi
Pou nouri rev sekre kot ti-bout manz gro-bout -
Pou fer nou viv ansam atraver lang Kreol
Zistwar bolom loulou, Tizan gran debrouyar,
Zistwar gato kanet, yev dan basin lerwa.
Mo Tata Iranah depi bien-bien lontan
Finn kit nou, finn ale. Enn gran lakaz beton
Dan plas pie tamarin pe sey efas memwar
Ti-garson Foukalind ki ti aprann reve,
Ki ti aprann koze, ki ti aprann panse
Anba pie tamarin. Peyna pli bon lekol.
GOUNA
Lavwa Gouna, mo mama,
Ankor sant dan mo disan
Kiltir Quartier Militaire
Kan Ti-frer alim dife
Pou sof sawal ravane,
Pou triyang so prop kadans,
Amenn kiltir popiler
Dan sato Samazeste.
Lavwa Gouna, mo mama,
Dan lapousier Foukalind
Kontinie fer mwa rapel
Lagam enn sante fezer
Ki ti ne dan lamizer
Pou pran plas dan diksioner.
FIT TO KREYON
Fit to kreyon, aprann to tab,
Pa les masinn siz dan to plas.
Servi masinn pou dekouver
Limansite nou liniver;
Fer to serfing, pa per piti,
Me pa bliye ki to ete.

Naz dan lespas sibernetik,
Servi rezo, explor bann sayt,
Ramas otan linformasion,
Fale pa rans bwar konesans.
Me atansion! Pa perdi gou
Ekout zwazo sant so sante.

Fit to kreyon, aprann to tab,
Pa les masinn siz dan to plas.
KOMET HALLEY
Komet Halley kouma'nn balie
Dir mwa do ta ki to ete?
Sak fwa to bat enn ti kare
Parti kot nou ki to trouve?

Konper Froder ankor foser limem exper balye karo
Li'nn vinn enn zouer dan trik so frer, lor triyangaz li inzenier
Konper Lalo ankor zero, pas so letan get fim porno
Li gagn so bout ar sef froder san fer zefor, so sime kler
Konper Froder foul satisfe, fay pat san kler, maja karro
Konper Krever ankor piner, lor pas bagou li bat nou tou
Akoz li konn fer labous dou, so lavi dous, pa fer erer
Konper Patol ankor lagli, so ti lespri ankor mou-mou
Li finn desid pou souiv Krever, zoue so ti rol, nek fann rimer
Konper Krever balans so kont. Paysa beta boukou-boukou
Konper Zouiser ankor fezer, li fer vantar ar so chokrra
Kouma tazar li fer vantar, bann ti boueter nek aplodi
Konper Pagla ankor fatra. Pov bachara anvi nisa
Pou enn wiski li met sari, mont lor lili. Gidji, gidji!
Konper Zouiser dan nirrvana. Li'ena paysa, peyna traka.

Komet Halley napa ale
Bez kout balye, balye salte!

Why, why mes enfants faut travay pou gagn son pain!
BEATRIS-SHAKTI
Mem si koumadir mwa mo ti'enn ate
- Mo'nn deza konn sa -
Ler mo ti zwenn twa Beatris-Shakti
- Lespri transpire -
Dekouver to nam, fer lamour ar twa
- Angst chombo mo trip -
Retrouv kreasion dan sak gout frison,
Pran sime fringan ver lasours sakre …
Mem si koumadir mo ti enn ate
Akoz nou lamour Beatris-Shakti
Mo ti pou invant Bondie Kreater,
Ranz enn katedral dan limaziner,
Eple imortel pou ki twa ek mwa
Zame separe, Beatris-Shakti.
BOUKE LARKANSIEL
Kouler rouz flanbwayan pe apel banane,
Enn papiyon oranz dan lalimier dore
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason,
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason.
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.

2

Enn serin-dikap zonn lor pie filao ver
Laba dan lesiel ble pe kontanple lamer,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse.
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.

3

Soley finn al dormi dan dilo indigo,
Lesiel finn vinn violet, li finn sanz so palto,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo.
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.
ZOT PE KONSOMM TI-ZANFAN
Fennsifer zordi bien tris.
Ti-bebe fek ne,
Ankor touni
Pe fini dan labatwar
Avan zot soley leve.

Zom pouvwar-lotorite,
Swadizan zanfan Bondie,
Plin laenn dan labraget
Pe defons inosans.
Violans partou.
Dan lakaz, dan lari, dan lekol, dan travay,
Partou, partou.
Fennsifer zordi bien tris.
Tir bann oriflam,
Desann bann pavyon,
Aret lamizik,
Ferm konsomasion,
Dimoun finn vinn koson;
Tingn labouzi,
Lapriyer kasiet piyanter;
Aret pres sermon,
Langaz finn vinn ipokrit,
Papie mouslinn tou kouler
Pou degiz pese lanfer.
Depi ki zot finn separ
Zezikri-Marimadlenn
Sex, ki ti sinbol lamour,
Expresion sansialite,
Lasours lavi ek plezir,
Finn vinn enn zouti tortir,
Instriman dominasion,
Expresion violans modi.
Bes rido,
Ferm laport-lafnet,
Tengn radio-televizion,
Dekros telefonn.
Lemonn finn deraye;
Lamour, lamour, lamour lib
Finn nwaye dan pisar
Represion kastre-steril-zalou;
Dezir natirel
Finn vinn lapeti voras
E - maler lor latet zanfan -
Lapeti finn detrake.
Zot pe konsom ti-zanfan
Dan banke sivilize.
NOU TOU KREOL ISI
Zis avan mo somey kase
Mo marenn-fe glis dan mo nam
enn ti-fraz plin ar mister saz,
ki fors mwa reviz mo lespri,
ki fors mwa reget otour mwa
emerveye par seki sinp,
telman sinp ki nou pa pran kont:
si nou tou isi lor nou lil
nou get bien mem ki nou ete
nou pou gagn sok, gran sok, baba
parski nou tou anverite,
ki nou anvi, nou pa anvi,
nou tou isi, nou tou Kreol,
transplante dan nouvo later.
Indo-Kreol, Afro-Kreol,
Euro-Kreol, Sino-Kreol;
Kreol krwayan, Kreol ate;
Indo-Kreol Indou / Kretien;
Indo-Kreol Mizilman 'si;
Afro-Kreol Kretien / Rasta;
Afro-Kreol Mizilman 'si;
Euro-Kreol Kretien / Indou;
Euro-Kreol Mizilman 'si;
Sino-Kreol Boudist / Kretien;
Sino-Kreol Mizilman 'si;
Indo-Afro-Euro-Sino
nou tou isi, nou tou Kreol,
transplante dan nouvo later.
Mo pe reve ousa vre-vre
realite anverite
li net-net enn lot kalite?
Sirman enn rev iresponsab.
Sirman enn rev vander lalit.
Melanz sanbrani ar dilar!
Iresponsab jati bechwa!
Mo marenn-fe fer enn sourir,
fer mwa konpran tousa normal,
ki mem si nou tou mem nasion
konfli zame pou arete.
Pou'ena konfli ant de lide,
ant lintere diferan group,
ant lepase ek lavenir,
ant avanse ek rekile …
Akoz samen marenn dir mwa,
fit to kreyon, ouver lizie,
ouver bien gran to de zorey,
les bann kouler ek lamizik
pei Kreol koul dan to nam;
plonz to leker dan santiman
ki sort Ganga, la Seine, la Loire;
les labriz marin kares to seve,
les lapli lete aroz to lipie,
les parfin later mont dan to narinn.
Lerla ar lekritir Kreol
skilpte to idantite
e trass sime to devlopman.
LAVI APRE LAMOR
lavi apre lamor
li pa zis laba
li isi
dan regar zanfan
dan sourir inosan
dan petal enn fler
dan bourzon nouvo boutir
dan enn ti bonzour ki pa rod faver
li isi sirtou
kan diferans ek tolerans
konplet enn serk
kan mwa ek nou
torsenn kole konpleman
kan konpliman ek flatri
andezagreman
kan konsome ek prezerve
bien balanse
li isi sertennman
ler yoni ek linga
partaz parrsadi
olie lager privilez pouvwar
ler resours rim ar bienet
pa malonet
ler pouvwar nepli rim ar
bayonet ek labraget
Lavi apre lamor
li posib
isi kouma laba
dan enn lakrwa
anba pie pipal

LALIMIER
I
Dan lizie kler mo bieneme mo kontanple to lalimier,
Dan transparans so lizie kler mo plonz mo nam dan profonder;
Dan profonder so transparans mo rod partou to lalimier
Me transparans so lizie kler li laparans to lalimier.

II
Dan sourir kler mo de zanfan mo rod konpran tou to grander;
Dan inosans zot sourir kler mo plonz mo nam pou dekouver
Kot lenerzi to lalimier pran so nesans dan liniver
Me inosans zot sourir kler li laparans to lalimier.

III

Dan lesiel kler mo get soley pou apresie to lalimier,
Dan so pouisans inkandesan mo plonz mo nam pou rod trouv kler;
So lalimier inkandesan bril mo lizie, tingn lalimier
Pouisans soley li laparans vre lalimier nou liniver.

IV
Dan sante kler zwazo kouler mo sey atrap to lalimier;
Dan rezonans zot sante kler mo plonz mo nam pou sey trouv kler;
Dan lalimier zot rezonans mo rod partou tras to grander
Me rezonans zwazo kouler li laparans to lalimier.

V
Dan parfin kler bann fri ek fler mo sey mazinn tou to grander;
Dan lekzistans zot parfin kler mo plonz mo nam dan profonder;
Dan profonder zot lekzistans mo sey tchombo to lalimier
Me lekzistans zot parfin kler li laparans to lalimier.

VI
Pardon Senier, dan tousala mo pa finn trouv to lalimier.
To lalimier li ti lamem, me mo lizie pa ti trouv kler.
To tousala, to plis ki sa. Pou konpran sa bizin leker.
Bizin sinser pou dekouver vre lalimier nou liniver.
KININN MIL ZEPIS
Dan vilaz lontan kot soley timid plore pou leve
Mo finn rod retras plas kot mo lonbri finn anrasine,
Sey rezwenn sourir-tristes gou kininn enn lanfans meg-meg
Perdi bann, debalanse dan rafal tourdisman aveg.
Kifer zordi zot la bien fre dan mo memwar
Zanfan sime Bonnvenn, zanfan lekol Walter?
Eski mo finn ena enn ti sans gard enn kwin
Dan zot memwar zanfan, sifone par letan?
Dan vilaz apre kot soley dife fer lesiel swinte
Mo pe sey fer reviv bann dimoun ki finn kit mwa ale;
Sey rezwenn lamizman inosan bann zanfan ki pouse
Kouma pie koronsol, kerdebef, tamarin, dofine.
Kifer zordi zot la bien fre dan mo memwar
Bann gran dimoun Goudlenns ki ti trap mo lame?
Bann zanfan karanbol, eski dan zot memwar
Mo lonbraz tanzantan pas-pase? Dir mwa do!
Dan vilaz dime kot soley mouye tranble kous dan tris
Mo pe sey mazinn boner gou-kininn, maler mil-zepis;
Trip sere, sey aprann dir salam dimoun mo kontan plis:
Fami-pros, fami-lwin, fam-zanfan, kamarad ek konplis.
Kifer zordi zot la bien fre dan mo memwar
Bann ki mo'nn fer riye, bann ki mo'nn fer plore?
Eski mo pou gagn enn seke dan zot memwar,
Enn tipe saler dan liver leternite?
POZ TO LALEV
Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.

Dimoun partou pe boufonn mwa,
Zot dir koumsa enn fouka sa;
Zot pa konpran ki dan enn fler
Mo kapav trouv to sourir kler.
Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.
Dimoun partou zot tro serye,
Zot pa'le kwar dan lesiel ble
Ler soley dou fann lalimier
Mo kapav tann to lavwa kler.
Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.
Dimoun partou zot lespri lour;
Pa gagn letan pou pans lamour.
Zot riy foutan kan zot tann dir
Mo pran letan pou mo ekrir.
Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.
Zot riy foutan kan zot tann dir
Mo pran letan pou mo ekrir
Ar mo onet mo santiman
Ki bourzone mem dan koudvan.
Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.
Dimoun partou pe fer erer,
Poem damour li neseser
Parski lamour li eternel,
Limem fer nou vinn imortel.
Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.
SITE OUVRIYER
Site ouvriyer kouma palto nin
Lor zepol zean pe krake partou.
Laba dan sant-vil nouvo magazin
Tal so vantardiz; dan biro biznes
Modernizasion, globalizasion
Nepli konn frontier. Peyna zes do ta!
Site ouvriyer kouma'nn asmatik
Ki pa finn gagn swin pe koumans mank ler.
Laba dan sant-vil bann senier pe koz
Trwaziem milener, lespas dizital,
Rezo miltimedia, lespri-siber…
Peyna pou per beta. Dime peper.
Site ouvriyer sou anestezi
Ankor pe dormi. E! Tansion li lev brit.
VEN-TAN
So varis dan mole parfwa fer li bwate,
So lekor perdi form finn pran form larg-large,
So poutou seve nwar rey-reye ar brin blan,
Sa fam la bien lontan finn perdi so ven-tan.

So lizie finn ize ar routinn san pasion,
So lalev fatige ar lamour kont sezon,
So lekor finn kraze ar refrin kontretan,
Sa fam la finn perdi so ven-tan bien lontan.

So lespri bien souvan lor beki labitid,
Lor beki tradision parfwa li bien rizid,
So destin finn fixe, li nek pans so zanfan,
Sa fam la so ven-tan finn perdi bien lontan.
Me parfwa lor beki li perdi lekilib,
Li anvol dan lavi kouma enn zwazo lib,
Santiman transparan eklat kouma volkan.
Mo lebra antour li, mo retrouv so ven-tan.
Depi bien-bien lontan li pa ena ven-tan,
Nou lamour azordi nepli kouma avan.
Li finn travers letan dan bon-tan, move-tan
Me pou mwa touletan li pou ena ven-tan.
SI ENN ZOUR
Si to pa la enn zour gate,
Si to bizin kit mwa ale,
Mosad pou ranz enn nik kot nou,
Fad-fad pou rant dan gardmanze,
Si to pa la enn zour gate.
Si zour la enn zour arive
Ler to soley pou al kouse
Meg-meg pou rant dan nou lakaz,
Eg-eg pou tas dan nou sime,
Si zour la enn zour arive.
Si to pa la enn zour gate,
Si zour la enn zour arive,
Mem to soley aret leve,
Li li pou la toultan gate,
Limem fer nou soley leve.
Kan sa zour la pou arive,
Mem mo tousel pa trakase,
Nwar-nwar pou rod fer so vantar,
Pa trakase, Li li pou la,
Limem fer nou soley leve.

BOUKIE BANANE III: http://poezi.blogspot.com